Stadgenoot header_996x201_1.jpg

Stadgenoot zet scherpe financiële koers voort

09 juni 2015

Positief resultaat 2014 geen aanleiding beleid bij te stellen

De Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot heeft in 2014 een netto bedrijfsresultaat geboekt van 129 miljoen euro. Het resultaat is met name te danken aan waardestijging van het vastgoed door een opbloeiende woningmarkt. De papieren winst biedt echter geen enkele ruimte voor extra investeringen op het gebied van nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Ook huurmatiging is vooralsnog niet aan de orde. Stadgenoot moet vasthouden aan zijn strakke begrotingsdiscipline.

Tegenover het positieve bedrijfsresultaat staan nauwelijks extra inkomsten of kansen om die te genereren. Het ontwikkelen van vrijesectorhuur- en koopwoningen is door de nieuwe Woningwet vrijwel onmogelijk geworden. De verhuurdersheffing blijft daarentegen onverminderd van kracht.  Deze heffing kost Stadgenoot € 25 miljoen per jaar, terwijl de inkomensafhankelijke huurverhoging een relatief beperkte stijging in opbrengsten mogelijk maakt van slechts € 5 miljoen. De suggestie dat er weer ruimte is om extra te investeren, of de huurverhoging te temperen, wijst bestuursvoorzitter Marien de Langen pertinent van de hand: 'Onze inkomsten en uitgaven zijn in balans, maar er ontstaat pas investeringsruimte als we onze schuldenlast omlaag weten te brengen. Ons scherpe beleid van de afgelopen jaren moeten we zien vast te houden. Dat hebben we met onze toezichthouders CFV en WSW daarom ook afgesproken.'

De schuldenlast daalt, maar blijft fors. In 2012 had Stadgenoot nog een vreemd vermogen van € 1,9 miljard. Eind 2014 is dat teruggebracht tot € 1,7 miljard, op een totaal vermogen van € 3,7 miljard. De schuldenreductie is met name te danken aan de verkoop van ontwikkelposities die in het verleden waren aangekocht om woningbouw te realiseren. In 2014 verkocht Stadgenoot onder andere de Parooltoren, het voormalige Trouwgebouw en de Van Gendthallen. Daarnaast werden structurele bezuinigingen op de eigen organisatie doorgevoerd. Eind 2014 telt het bedrijf 340 fulltimebanen, tegenover 421 in 2011 -een reductie van 81 fte in drie jaar tijd.

Er is sprake van een evenwichtige vastgoedexploitatie, maar Stadgenoot kan zich geen nieuwe investeringen permitteren. Marien de Langen: 'We zouden de huren willen matigen en meer sociale huurwoningen willen bouwen. Dat is nodig, want de betaalbaarheid staat onder druk en de wachtlijsten worden te lang. Maar de marges zijn smal. Als we vormbehoud kunnen tonen, komt ons bestaande investeringsprogramma op het gebied van nieuwbouw, renovatie en onderhoud op de eerste plaats. Daarna volgt het verbeteren van onze schuldenpositie.'

Voor een gezonde vastgoedexploitatie moeten de reguliere inkomsten (zonder verkoopopbrengsten) de kosten voor beheer, onderhoud, renovatie en rentelasten dekken. De mate waarin dat lukt, wordt uitgedrukt in de Exploitatie Rente Verhouding (ERV). Bij een ERV van 100% wordt quitte gespeeld. Inkomsten en uitgaven zijn dan in balans. In 2014 was de ERV van Stadgenoot 109%.


Het jaarverslag en de jaarrekening 2014 vindt u op onze website:
www.stadgenoot.nl/over-stadgenoot/ons-bedrijf/jaarverslagen/

Meer informatie:
Pim de Ruiter, woordvoerder Stadgenoot: 06-29501576

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk