Over Stadgenoot

Lid Raad van Commissarissen

14 oktober 2017

Stadgenoot is één van de grootste Amsterdamse woningcorporaties en verhuurt en beheert ca. 31.000 woningen. Met passie werkt zij aan de kwaliteit van wonen en leven in de stad en wil zij meer dynamiek brengen op de Amsterdamse woningmarkt. Stadgenoot bouwt, koopt en verkoopt woningen en bedrijfsruimtes om te voorzien in de steeds veranderende wensen en eisen van mensen en om differentiatie in buurten te realiseren. Ook ondersteunt Stadgenoot mensen die behoefte hebben aan dienstverlening of zorg door samen te werken met zorg- en dienstverleners.

Binnen de Raad van Commissarissenis is er de volgende vacature:

Lid Raad van Commissarissen
met kennis van vastgoed

De afgelopen jaren is hard gewerkt om de basis op ‘orde' te krijgen; organisatorisch, financieel en operationeel. Dat was nodig onder meer als gevolg van de fusie in 2008, de crisis op de woningmarkt en de verhuurdersheffing. Stadgenoot is hierin vergevorderd; de organisatie is veel beter op orde, maar er is nog ‘finetuning’ nodig. Processen moeten nog beter worden gestroomlijnd, de klantgerichtheid en het klantbesef van de medewerkers kan nog beter en er is nog een stevige kwaliteitsslag in de automatisering nodig. Binnen het maatschappelijk complexe speelveld waar Stadgenoot zich bevindt is het belangrijk dat Stadgenoot vormbehoud toont. Immers, Amsterdam groeit en als de markt ongehinderd zijn gang kan gaan bestaat de kans dat er over een paar jaar nauwelijks meer betaalbare huurwoningen te vinden zijn. Dat wil de gemeente Amsterdam, maar ook Stadgenoot niet. Immers, corporaties zijn voor Amsterdam de belangrijkste partners om het ideaal van een gemengde stad te blijven realiseren.

Het perspectief voor Stadgenoot verschuift de komende jaren dan ook van het gezond maken van de organisatie naar het zoeken van een nieuw, dynamisch evenwicht. Een evenwicht tussen het slopen of verkopen van sociale huurwoningen tegenover aankoop van vastgoed of nieuwbouw zodat de omvang van de kernvoorraad per saldo in stand blijft.

Stadgenoot wordt bestuurd door een eenhoofdig bestuur. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur. De huurdersbelangen worden behartigd door Huurgenoot. De Maatschappijraad, bestaande uit verschillende deskundigen uit de maatschappelijke praktijk, adviseert het bestuur rondom maatschappelijke thema's. De belangen van de medewerkers worden behartigd door de Ondernemingsraad.

De Raad van Commissarissen heeft als taak voortdurend toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden onderneming(en). De Raad staat het bestuur met raad ter zijde.

De Raad van Commissarissen hanteert bij de invulling van haar taken een toezichts- en toetsingskader. De belangrijkste bepalingen zijn opgenomen in de statuten van de stichting en verder uitgewerkt in het reglement van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen kent drie commissies: de Auditcommissie, de Investeringscommissie en de Selectie- en Remuneratiecommissie. Jaarlijks doet de Raad van Commissarissen verslag van haar werkzaamheden in het jaarverslag van Stadgenoot.

De belangrijkste bepalingen voor de Raad van Commissarissen zijn opgenomen in de statuten van de stichting en verder uitgewerkt in het reglement van de Raad van Commissarissen. De samenstelling van de Raad van Commissarissen, het rooster van aftreden, de onderlinge taakverdeling, de expertise en (neven)functies van de leden van de Raad van Commissarissen staat in het document Samenstelling en Rooster van Aftreden Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft in haar reglement een profielschets opgenomen voor haar omvang, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Commissarissen.

Als algemeen uitgangspunt geldt dat de leden van de Raad van Commissarissen van Stadgenoot zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor de realisatie van de maatschappelijke doelstelling van de stichting. De leden geven blijk van een actieve betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen en beschikken over een actief relatienetwerk.

Regels voor goed bestuur en toezicht zijn sinds 2007 vastgelegd in de Governancecode voor woningcorporaties. Leden van Aedes vereniging van woningcorporaties en van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zijn verplicht de code na te leven. De code wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast, zoals is gebeurd in 2011 en in 2015. De Governancecode 2015 is ingegaan op 1 mei 2015. Corporaties dienen vanaf 1 januari 2016 de wijzigingen te hebben ingevoerd. Stadgenoot heeft in 2015 de wijzigingen ingevoerd en wijkt niet van de Governancecode 2015 af.

Binnen de Raad van Commissarissen is thans vacant de positie Lid Raad van Commissarissen, profiel vastgoed. Naast de hiervoor vermelde algemene uitgangspunten voor de Leden van de Raad van Commissarissen wordt met het oog op de benodigde deskundigheden binnen de Raad van Commissarissen een aantal meer specifieke deskundigheden, vaardigheden en eigenschappen gevraagd. Voor de thans vacante positie Lid Raad van Commissarissen, profiel vastgoed, betekent dat onder meer het volgende.

De deskundigheid van dit lid van de Raad van Commissarissen is vooral gericht op de vastgoedkant van de organisatie. Kennis van vastgoedontwikkeling en vastgoedsturing wordt ingebracht op basis waarvan investeringsplannen kunnen worden beoordeeld en toezicht gehouden kan worden op assetmanagement en -sturing. Deze commissaris is tevens lid van de Auditcommissie en de Investeringscommissie. Voorts beschikt deze commissaris over de volgende kenmerken/kwaliteiten:

 • academisch werk- en denkniveau, bijvoorbeeld MRE;
 • bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
 • ruime en bewezen kennis van en ervaring met vraagstukken van vastgoed sturing van complexe grote of middelgrote organisaties;
 • uitgebreide ervaring met sturingsmodellen, strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen, assetmanagement en risicomanagement;
 • kennis van de vastgoedsector en denken vanuit ondernemen;
 • kennis van het volkshuisvestingsbeleid en de corporatiesector;
 • kennis van grootstedelijke (vastgoed-) problematiek;
 • analytisch vermogen en onafhankelijke denker;
 • bewezen interesse voor maatschappelijk ondernemen;
 • zicht op governance vraagstukken en de rol van een RvC;
 • toezicht houden vanuit het publiek belang;
 • teamspeler, die als lid van een geëngageerd collegiaal team op niveau weet te schakelen;
 • op basis van bewezen ervaring mede richting kunnen geven aan strategische besluitvormingsprocessen;
 • verbindend en integer persoon (geen conflict of interest), die intrinsiek gemotiveerd is en zich thuis voelt in een open cultuur waarin ook plaats is voor humor.

De Raad van Commissarissen onderschrijft het belang van diversiteit binnen de raad. Bij gelijke geschiktheid zal de voorkeur uitgaan naar kandidaten die de diversiteit kunnen versterken.

Tijdinvestering, honorering en zittingsperiode

De Raad van Commissarissen vergadert ongeveer zevenmaal per jaar. De Auditcommissie en Investeringscommissie vergaderen ongeveer zesmaal per jaar. De commissarissen ontvangen een honorarium conform de WNT2 (Wet Normering Topinkomens) en de beroepsregel van de VTW. Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming van één periode van vier jaar is mogelijk.

Procedure

In november zal de selectiecommissie van de Raad van Commissarissen en de bestuurder spreken met de geselecteerde kandidaten. Op basis daarvan zal een gesprek plaatsvinden met de gehele Raad van Commissarissen en één of meerdere kandidaten. Indien de Raad voornemens is een kandidaat voor benoeming in de Raad voor te dragen zal, conform de nieuwe woningwet, dit voor een zienswijze van de minister worden voorgelegd aan de Autoriteit woningcorporaties[1]. De Raad van Commissarissen hoopt in februari 2018 in haar vergadering de kandidaat te kunnen benoemen.

Reactie

De Raad van Commissarissen wordt bij deze procedure begeleid door The Executive Network. Denkt u een geschikte kandidaat te zijn als lid van de Raad van Commissarissen van Stadgenoot, dan nodigen wij u uit om uw brief met curriculum vitae uiterlijk vrijdag 27 oktober 2017 te sturen aan Ellen Lette van The Executive Network, via e-mail: ellenlette@executivenetwork.nl. Vanzelfsprekend worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

[1] De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (’fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit. Informatie over deze toets treft u hier.

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk