Over Stadgenoot

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft als taak voortdurend toezicht te houden op het bestuur, en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden onderneming(en). De Raad staat het bestuur met raad ter zijde. De Raad van Commisasrissen hanteert bij de invulling van haar taken een toezichts- en toetsingskader. De belangrijkste bepalingen zijn opgenomen in de statuten van de stichting en verder uitgewerkt in het reglement van de Raad van Commissarissen. De samenstelling van de Raad van Commissarissen, het rooster van aftreden, de onderlinge taakverdeling, de expertise en (neven)functies van de leden van de Raad van Commissarissen staat in het document Samenstelling en Rooster van Aftreden Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft in haar reglement een profielschets opgenomen voor haar omvang, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Commissarissen.  De Raad van Commissarissen kent twee commissies: de Auditcommissie en de Selectie- en Remuneratiecommissie. Jaarlijks maakt de Raad van Commissarissen een beschouwing op het voorgaande boekjaar en doet de Raad van Commissarissen verslag van haar werkzaamheden in het Jaarverslag van Stadgenoot. 

Auditcommissie
De Auditcommissie ondersteunt en adviseert de Raad van Commissarissen bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van toezicht op de interne controle en risicobeheersing, de naleving van richtlijnen en voorschriften van relevante externe toezichthoudende instanties en overige stakeholders en relevante gedragscodes, de controle door en de relatie met de externe accountant, de informatieverschaffing ten behoeve van financiële planning, voortgang en verantwoording van resultaten (zowel intern als extern) en andere aspecten binnen de planning en controlcyclus, de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking. De Raad van Commissarissen heeft een reglement voor de auditcommissie opgesteld waarin de doelstelling, werkwijze en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. In dit reglement zijn de verantwoordelijkheden van de auditcommissie richting de externe accountant expliciet opgenomen.

Selectie- en Remuneratiecommissie
De taken van de Selectie- en Remuneratiecommissie zijn opgenomen in het reglement van de Selectie- en Remuneratiecommissie. De Raad van Commissarissen stelt het beloningsbeleid van het bestuur vast conform de vigerende wettelijke kaders. Dit beleid, inclusief de beloning wordt zowel in het jaarverslag als op de website van de woningcorporatie gepubliceerd. Het meest actuele beloningsbeleid is opgenomen in het document Belonings- en beoordelingsbeleid Stadgenoot.

Meer informatie?
Ga naar: Governance: bestuur en toezicht
Ga naar: Bestuur
Ga naar: Maatschappijraad

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 26-04-2018

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk