Over Stadgenoot

Governance: bestuur en toezicht

Goed maatschappelijk ondernemerschap is een essentiële voorwaarde voor het vertrouwen dat de samenleving heeft in het bestuur van en het toezicht op woningcorporaties. Regels voor goed bestuur en toezicht zijn sinds 2007 vastgelegd in de Governancecode voor woningcorporaties. Leden van Aedes vereniging van woningcorporaties en van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zijn verplicht de code na te leven. De code wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast, zoals is gebeurd in 2011 en in 2015. De Governancecode 2015 is ingegaan op 1 mei 2015. Corporaties dienen vanaf 1 januari 2016 de wijzigingen te hebben ingevoerd. Stadgenoot heeft in 2015 de wijzigingen ingevoerd en wijkt niet van de Governancecode 2015 af. Stadgenoot hanteert eveneens de Neprom-code.

Governancestructuur
Stadgenoot kent de rechtsvorm van een stichting. In de statuten staan de belangrijkste bepalingen opgenomen die ten grondslag liggen aan de stichting. Bekijk de Statuten van Stichting Stadgenooot.

De stichting wordt bestuurd door een eenhoofdig bestuur. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur. Bestuur en Raad van Commissarissen hebben hun visie op besturen en toezichthouden vastgelegd in een Visie op besturen en toezichthouden. De huurdersbelangen worden behartigd door Huurgenoot. De Maatschappijraad adviseert het bestuur rondom maatschappelijke thema's. De belangen van de medewerkers worden behartigd door de Ondernemingsraad. Hieronder is schematisch weergegeven hoe deze organen zich tot elkaar verhouden (klik op de afbeelding voor vergroting ervan).

undefined

Het ontstaan
Stadgenoot is in juli 2008 ontstaan uit twee Amsterdamse woningbouwverenigingen: de Algemene Woningbouw Vereniging (AWV) en Het Oosten. De AWV werd in 1910 opgericht door sociaal-democratische voormannen uit de vakbeweging. Het Oosten werd een jaar later opgericht door arbeiders van de Oostergasfabriek. Beide verenigingen hebben een voorname rol gespeeld in de geschiedenis van de Amsterdamse volkshuisvesting. En waren toonaangevend in het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Eind 2010 is de rechtsvorm van Stadgenoot gewijzigd van vereniging naar stichting.

Belanghebbenden
Begin 2016 is het ondernemingsplan 2016-2020 'Betaalbaar wonen in een wereldstad' vastgesteld. De doelen in het ondernemingsplan zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarbij Stadgenoot de mening betrekt van de (toekomstige) bewoners, de gemeente, de Maatschappijraad en andere belanghebbende partijen.

Integriteit
Stadgenoot hecht veel waarde aan het integer zijn van haar medewerkers en aan het integer handelen door de organisatie. In 2009 hebben het Bestuur en de Directie het Integriteitsbeleid vastgesteld. Onderdeel van het beleid is de naleving van de Gedragscode en het instellen van een integriteitscommissie, waarin leden van de RvC, Bestuur en managers zitting hebben.

Klokkenluidersregeling
Ten aanzien van onze handelingen of vermoedens van ernstige overtredingen hebben wij een zogenaamde klokkenluidersregeling opgesteld.

Visitatie
Een belangrijk instrument bij de regulering en het toezicht in de sociale huursector is de zogenaamde visitatie. Volgens de governancecode is iedere woningcorporatie verplicht om een keer per vier jaar een visitatie te laten uitvoeren. Stadgenoot heeft zich voor de tweede keer laten visiteren in 2015. Een onafhankelijk en gecertificeerd visitatiebureau (Raeflex) heeft onderzocht hoe Stadgenoot heeft gepresteerd op verschillende onderdelen:

  • De prestaties voor wat betreft de opgaven en eigen ambities (heeft Stadgenoot de opgaven gehaald en ambities waargemaakt).
  • Hoe vinden de belanghebbenden dat Stadgenoot heeft gepresteerd?
  • Prestaties naar vermogen (heeft Stadgenoot gepresteerd binnen de financiële mogelijkheden?).
  • Hoe heeft Stadgenoot gepresteerd op het terrein van governance (toezicht en betrekken belanghebbenden)? 

Op alle onderdelen scoort Stadgenoot voldoende tot ruim voldoende/goed.

Het visitatierapport is openbaar en is eveneens gepubliceerd op de website van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (www.visitaties.nl). Het visitatierapport van 2015 betreft een beschouwing van het presteren in de periode 2011 - 2014.

Het bestuur en de Raad van Commissarissen hebben hun visie gegeven op het visitatierapport. Deze visie is in het rapport opgenomen (blz. 19).

Meer informatie?
Ga naar: Bestuur
Ga naar: Raad van Commissarissen
Ga naar: Maatschappijraad

 

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 19-03-2018

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk