Buurten en Wijken

Huuraanpassing inkomensafhankelijk

Bezwaar inkomensafhankelijke huurverhoging

U kunt ook bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Ook bezwaar op deze grond moet uiterlijk 30 juni 2017 bij Stadgenoot binnen zijn. Dat kan op de volgende gronden:

  • Samenstelling huishouden klopt niet, of
  • Tussen nu en 1 juli 2017 heeft een lid van uw huishouden de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt
  • of Uw huishouden bestaat uit vier of meer personen

Is er in uw huishouden iemand met een AOW-gerechtigde leeftijd of bestaat uw huishouden uit 4 of meer personen dan krijgt u, ongeacht het inkomen, geen inkomensafhankelijke huurverhoging. De Belastingdienst berekent uw huishoudinkomen door de inkomens op te tellen van alle mensen die op uw adres staan ingeschreven. De Belastingdienst neemt dus de mensen die op uw adres staan ingeschreven en telt bij elkaar op wat zij in 2015 verdienden. In de inkomensverklaring van de Belastingdienst die bij de brief gevoegd is ziet u hoeveel mensen er volgens de Belastingdienst op uw adres staan ingeschreven. Als meer mensen op uw adres staan ingeschreven dan in werkelijkheid het geval is, of een van uw gezinsleden is tussen nu of 1 juli AOW gerechtigd, dan kunt u bezwaar maken. Neem dan contact op met de Basisadministratie Personen (voorheen GBA), want de Belastingdienst haalt hier zijn informatie vandaan. Bel 14020 of ga naar www.amsterdam.nl/burgerzaken en zorg ervoor dat uw gegevens gecorrigeerd worden. Regel dit vóór 30 juni 2017 en teken tegelijkertijd bezwaar tegen de huurverhoging aan bij Stadgenoot.

  • Inkomen in 2015 of 2016 is lager dan uw inkomen op de beschikking van de Belastingdienst over 2015

Het kan gebeuren dat uw huishoudinkomen over 2015 of 2016 lager was dan op de beschikking over 2015 staat. Als uw inkomen volgens de Belastingdienst op de huishoudverklaring over 2015 hoger is dan € 40.349 maar het inkomen naar uw mening lager is dan kunt u bezwaar aantekenen tegen de huurverhoging. U vraagt bij de Belastingdienst voor elk lid van uw huishouden een inkomensverklaring (voorheen IB 60-verklaring) over 2015 en/of 2016 aan via de Belastingtelefoon (0800 - 0543) of www.belastingdienst.nl. Let op: de huishoudverklaring over 2016 is pas vanaf half juni 2017 beschikbaar. Doe dit vóór 30 juni 2017 en stuur de originele verklaringen tegelijkertijd aan Stadgenoot. Wij passen uw huurverhoging aan als blijkt dat het inkomen lager is geworden.

Bezwaar chronisch zieken en gehandicapten

U kunt ook bezwaar maken tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging als u gehandicapt of chronisch ziek bent (of iemand in uw huishouden dit is) en in één van de onderstaande categorieën valt. Als uw bezwaar wordt toegekend verlagen wij de huurverhoging. Dan moet u voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden. U, of iemand anders uit uw huishouden, heeft:
• minstens 1 jaar lang minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis. Dit moet blijken uit het zorgplan dat de wijkverpleegkundige vaststelt.
• een blijk van waardering voor mantelzorgers gekregen van de gemeente. De mantelzorg moet voor iemand anders uit hetzelfde huishouden zijn.
• een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
• professionele hulp bij algemene dagelijkse handelingen (ADL-assistentie): zoals eten, wassen of toiletgang.
• een beschikking op grond van de Wmo (officieel Wmo 2015) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo) voor aanpassing van de woning. U moet kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.
• een verklaring van de huisarts of oogarts waarin staat dat u (of een van uw huisgenoten) blind bent.
• nog een geldig zorgindicatiebesluit uit 2014 (van vóór de wijziging van de regelgeving van de zorg per 1 januari 2015).

Meer informatie over bezwaar maken tegen de huuraanpassing.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 27-11-2017

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk